E-Dziennik
III Międzynarodowe Triennale Drzeworytu Zakopane 2014

THE THIRD INTERNATIONAL WOOD ENGRAVING TRIENNIAL ZAKOPANE 2014

3_MTD_Zakopane_2014_f7d550495a4ea83875cf1f4c6cda891c_02214b56598e134bc83c7a7b89cd0b54.jpg

Organizator
Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem

Patronat
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Centrum Edukacji Artystycznej

REGULAMIN

Wydaje się dziś, że drzeworyt najstarsza technika graficzna, ustępuje miejsca innym technikom. Z pewnością stało się tak między innymi za sprawą modnych technik komputerowych. Dlatego organizatorzy, chcąc „uratować” drzeworyt od zapomnienia, postanowili zaprosić młodych twórców z całego świata do wzięcia udziału w trzecim już Międzynarodowym Triennale Drzeworytu Zakopane 2014. Konkurs skierowany jest do młodych artystów (uczniów gimnazjów i liceów), którzy kontynuują naukę technik rzeźbiarskich i innych dyscyplin plastycznych. Organizatorzy Międzynarodowego Triennale Drzeworytu Zakopane 2014 mają nadzieję, iż dzięki konkursowi wielu młodych twórców zainteresuje się tą szlachetną i trudną dyscypliną grafiki warsztatowej. Pamiętając o wielkich zasługach, jakie swoją twórczością wniósł do współczesnego drzeworytu polskiego Władysław Skoczylas, artysta i wieloletni pedagog Szkoły Przemysłu Drzewnego (obecnie Zespołu Szkół Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem), pragniemy w tym konkursie, jak również w kolejnych jego edycjach na nowo odkryć najstarszą technikę graficzną. Dwie wcześniejsze edycje konkursu spotkały się z dużym zainteresowaniem młodych twórców. Łącznie na dwa konkursy wpłynęło 1200 prac z 18 krajów: z Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czech, Danii, Egiptu, Estonii, Indii, Indonezji, Kanady, Kazachstanu, Litwy, Rosji, Rumunii, Słowenii, Ukrainy, Węgier i Polski. Serdecznie zapraszamy Państwa do obejrzenia nagrodzonych i wyróżnionych prac z dwóch pierwszych edycji konkursów, które umieściliśmy na szkolnej stronie internetowej: I Międzynarodowe Triennale Drzeworytu Zakopane 2006, II Międzynarodowe Triennale Drzeworytu Zakopane 2010.

Warunki uczestnictwa

1. Konkurs przeznaczony jest dla młodych twórców (uczniów gimnazjów i liceów plastycznych). Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach wiekowych: A, B, C

A: uczniowie gimnazjów (wiek: 13-15 lat)

B: uczniowie klas młodszych liceum (wiek: 16-18 lat)

C: uczniowie klas starszych liceum ( wiek: 19 - 20 lat)


2. III Międzynarodowe Triennale Drzeworytu Zakopane 2014 to konkurs, którego przedmiotem są prace wykonane na papierze w technice drzeworytu wzdłużnego lub sztorcowego, powstałe w latach 2011 - 2014, nieeksponowane dotychczas na wystawach międzynarodowych i stanowiące własność autora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyeliminowania prac obrażających moralność, uczucia religijne i narodowe. Każdy artysta może nadesłać dowolną liczbę prac. Prace mają być nieoprawione, bez szyb, zewnętrzny format papieru nie może przekraczać wymiarów: 100 x 70 cm. Na przesyłce obok adresu dodatkowo należy umieścić informację: III Międzynarodowe Triennale Drzeworytu Zakopane 2014.
3. Na odwrocie każdej z prac należy umieścić 8-znakowe godło składające się z liter bądź z cyfr. Do każdej pracy należy dołączyć w oddzielnej, zamkniętej kopercie kartę zgłoszenia wraz z załącznikiem wypełnione czytelnie w języku polskim lub angielskim. Wzór karty jest załączony do niniejszego Regulaminu, a także dostępny na stronie ZSP: http://www.zsp-kenar.pl. Podpisanie kart jest równoznaczne z przyjęciem warunków uczestnictwa w Konkursie.
W karcie zgłoszenia należy umieścić godło identyczne jak godło opisane na pracy, a także należy nim podpisać zamkniętą kopertę z kartą zgłoszenia. Prace podpisane przez autora imieniem czy nazwiskiem, a także zawierające napisy sugerujące pochodzenie pracy zostaną zdyskwalifikowane.
4. Prace zgłaszane do konkursu muszą być pracami samodzielnymi (nie mogą stanowić cudzych utworów), które nie były wcześniej publikowane oraz nie były prezentowane/zgłaszane w innym konkursie lub w Internecie.
Uczestnik konkursu zapewnia, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do pracy plastycznej zgłoszonej do konkursu lub że uzyskał zgodę wszystkich współtwórców na korzystanie ze zgłaszanej pracy plastycznej w zakresie niezbędnym do udziału w konkursie.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania nadesłanych prac w Internecie, TV oraz w innych formach utrwaleń, m.in. w formie biuletynów, katalogów, zapisów wideo oraz publikacji elektronicznych nadających się do rozpowszechniania w ramach III Międzynarodowego Triennale Drzeworytu Zakopane 2014.
Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
5. Autor wyraża zgodę na publikowanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów, przyznania nagród.
6. Organizator nie ubezpiecza prac, ani nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu. Prace konkursowe (z wyjątkiem nagrodzonych i wyróżnionych) mogą zostać odesłane na koszt uczestników po zakończeniu wystaw.
Jeżeli w toku trwania konkursu lub po jego zakończeniu okaże się, że uczestnik nie jest autorem nadesłanej pracy lub nie przysługują mu pełne prawa majątkowe i autorskie do nadesłanej pracy, uczestnik lub opiekun prawny uczestnika ponosić będzie odpowiedzialność za spowodowaną szkodę.
Organizator konkursu jest uprawniony do usunięcia z udziału w konkursie prac, które naruszają prawa autorskie lub inne prawa osób trzecich, także w wypadku, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia takich naruszeń.
Laureaci konkursu zobowiązani będą przenieść na Organizatora konkursu bez dodatkowych opłat i bez wynagrodzenia (nieodpłatnie) - w formie pisemnej umowy - autorskie prawa majątkowe do pracy plastycznej, za którą przyznano nagrodę lub wyróżnienie. Za laureata, będącego osoba niepełnoletnią, zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych wyrażą przedstawiciele ustawowi laureata.
7. Prace zwrócone do organizatora z powodu nieczytelnego lub błędnego podania adresu zwrotnego oraz nieodebrane w terminie przez autora będą traktowane jako prace porzucone i pozostawione do dyspozycji organizatora.
8. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

Terminy i adresy
1. Prace wraz z kartami zgłoszeń będą przyjmowane do 1 października 2014 r.

Adres organizatora:
Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara ul. Kościeliska 35, 34-500 Zakopane

2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych zostaną odesłane.
3. Otwarcie wystawy pokonkursowej oraz uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się w grudniu 2014 roku w szkolnej galerii „Strug” (ul Kościeliska 35, 34-500 Zakopane).
4. Klasyfikacji prac na wystawę oraz przyznania nagród dokona Jury powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Skład Jury oraz data otwarcia wystawy pokonkursowej zostaną podane w terminie późniejszym na stronie internetowej szkoły: http://www.zsp-kenar.pl Decyzje Jury są ostateczne.
5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły w terminie do końca października 2014 roku

Nagrody
1. Organizatorzy ustanawiają następujące nagrody:
Nagrodę Grand Prix III Międzynarodowego Triennale Drzeworytu Zakopane 2014,I Nagrodę, II Nagrodę, III Nagrodę oraz 9 równorzędnych wyróżnień, po 3 w każdej kategorii.
Laureaci Nagród: Grand Prix, I, II, III otrzymają statuetki zaprojektowane i wykonane przez uczniów i pedagogów Zespołu Szkół Plastycznych w Zakopanem oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane m. in. przez Starostę Tatrzańskiego i Burmistrza Miasta Zakopane.
2. Każdy z uczestników, którego prace zostaną zakwalifikowane na wystawę, otrzyma egzemplarz katalogu.
3. Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością galerii „Strug” przy Zespole Szkół Plastycznych w Zakopanem.

Postanowienia końcowe
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.