E-Dziennik
WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO – MODERNIZACYJNYCH BUDOWLANO (...)

Przetarg nieograniczony „WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO – MODERNIZACYJNYCH BUDOWLANO – INSTALACYJNYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W ZAKOPANEM”

  1. Ogłoszenie o zamówieniu,
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
  3. Dokumentacja techniczna,
  4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
  5. Kosztorysy nakładcze.