E-Dziennik
PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I REMONT CZĘŚCI BUDYNKU (...)

Przetarg nieograniczony pn. „PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I REMONT CZĘŚCI BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA INTERNAT SZKOLNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W ZAKOPANEM - KOLEJNY ETAP”

  1. Ogłoszenie o zamówieniu [12.08.2013],
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [12.08.2013],
  3. Dokumentacja techniczna [12.08.2013],
  4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych [12.08.2013],
  5. Kosztorysy nakładcze (przedmiary) [12.08.2013].

Zapytania i odpowiedzi dotyczące treści siwz (30.08.2013)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (16.09.2013)