E-Dziennik
PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I REMONT CZĘŚCI BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM (...)

Przetarg nieograniczony pn. PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I REMONT CZĘŚCI BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA INTERNAT SZKOLNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W ZAKOPANEM – PRACE WYKOŃCZENIOWE

Ogłoszenie o wyniku postępowania [9.12.2013]

a) ogłoszenie o zamówieniu [18.11.2013],
b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia [18.11.2013],
c) dokumentacja techniczna [18.11.2013],
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych [18.11.2013],
e) kosztorys nakładczy (przedmiar) [18.11.2013].

Zapytania i odpowiedzi do treści siwz