E-Dziennik
Sztuka Stosowana, Snycerstwo

  • Treści nauczania

1. Snycerstwo - charakterystyka, funkcje, przeznaczenie rzeźby w drewnie; związki z innymi dziedzinami sztuki i rzemiosła artystycznego.
2. Środki wyrazu artystycznego w rzeźbie i płaskorzeźbie. Struktura i logika.
3. Tradycja artystyczna i technologiczna w snycerstwie a rzeźba współczesna.
4. Snycerstwo a formy użytkowe.
5. Zasady i sposoby realizacji rzeźb w drewnie - na podstawie modelu (lub wykonywanie kopii na podstawie oryginału) lub dokumentacji projektowej (w tym rysunkowej).
6. Charakterystyka i wykorzystywanie materiałów i surowców w snycerstwie.
7. Zdobnictwo w drewnie. Sposoby wykończenia powierzchni - bezpowłokowe i powłokowe. Podstawy renowacji.
8. Narzędzia, przyrządy, przybory - możliwości techniczne; bezpieczeństwo i higiena pracy.
9. Dokumentacja projektowa i realizacyjna - rysunkowa, fotograficzna i opisowa.
10. Planowanie pracy indywidualnej i zespołowej. Relacje projekt - realizacja.

  • Osiągnięcia uczniów

1. Świadome posługiwanie się językiem plastycznym w pracach snycerskich.
2. Opanowanie warsztatu technicznego a w szczególności umiejętności przenoszenia odpowiednich wartości przestrzennych na płaskorzeźbę i bryłę rzeźbiarską.
3. Czytanie i sporządzanie dokumentacji projektowej i wykonawczej (realizacyjnej).
4. Bezpieczne i sprawne posługiwanie się narzędziami i urządzeniami oraz praktyczne wykorzystanie sprawności technicznych do realizacji zadań.
5. Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności do realizacji zamówionych projektów.
6. Dokumentowanie własnych dokonań twórczych.
7. Profesjonalne prezentowanie własnych poglądów i dokonań twórczych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego. (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2002 r.)