E-Dziennik
Podstawy fotografii i filmu
  • Treści nauczania

1. Formalne środki wypowiedzi artystycznej w fotografii i filmie.
2. Współczesne podstawowe techniki i technologie w fotografii i filmie wideo.
3. Techniki rejestrowania obrazu fotograficznego i wideo; zasady działania sprzętu do tradycyjnego i cyfrowego zapisu obrazu.
4. Podstawy obróbki obrazu fotograficznego i filmowego; wykorzystanie technik komputerowych.
5. Dobór właściwych środków technicznych w celu uzyskania zamierzonych efektów artystycznych.
6. Wykorzystanie fotografii i filmu w innych dziedzinach artystycznych.
7. Fotografia, film i techniki wideo w środkach masowej komunikacji.

  • Osiągnięcia uczniów

1. Kreatywne myślenie i działanie, wyrażanie własnych poglądów artystycznych.
2. Posługiwanie się językiem plastycznym w obrazie fotograficznym i w filmie.
3. Znajomość podstaw technik rejestracji fotografii i filmu wideo.
4. Dokonywanie analizy różnorodnych zjawisk artystycznych i logiczne ich wiązanie w tworzeniu dzieła wykorzystującego obraz fotograficzny i filmowy.
5. Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności we własnych działaniach artystycznych z zakresu fotografii.
6. Dokumentowanie własnych dokonań twórczych.
7. Profesjonalne prezentowanie własnych poglądów i dokonań twórczych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego. (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2002 r.)