E-Dziennik
Rysunek i malarstwo
  • Treści nauczania

1. Rysunek i malarstwo - ich struktura i logika.
2. Środki wyrazu plastycznego: barwa, linia, plama, forma, światło, nasycenie, kontrast.
3. Komponowanie na płaszczyźnie, role proporcji i konstrukcji, operowanie kreską, plamą, walorem, światłocieniem.
4. Przestrzeń w rysunku i malarstwie - różne sposoby przedstawienia głębi w obrazie.
5. Szkice i studia rysunkowe oraz malarskie w oparciu o naturę i wyobraźnię.
6. Interpretacja jako forma ekspresji.
7. Percepcja wizualna zjawisk otaczającego świata.
8. Związki dzieła sztuki malarskiej z człowiekiem, szczególnie z jego wnętrzem, przeżyciami, emocjami, stosunkiem do innych, jego wiedzą i świadomością.
9. Analiza i synteza formy. Treści dzieła malarskiego.
10. Techniki rysunkowe i malarskie a wyraz artystyczny tworzonego dzieła.

  • Osiągnięcia uczniów

1. Świadome posługiwanie się językiem plastycznym.
2. Wyrażanie swoich doznań, przeżyć, poglądów itp. językiem malarskim.
3. Kreatywne myślenie i działanie w malarstwie, rysunku i szeroko pojętym działaniu artystycznym.
4. Postrzeganie dzieła sztuki malarskiej w szerokim związku z życiem społecznym oraz życiem wewnętrznym człowieka.
5. Opanowanie warsztatu technicznego i technologicznego w zakresie rysunku i malarstwa.
6. Dokonywanie analizy różnorodnych zjawisk artystycznych i logiczne ich łączenie w proces tworzenia.
7. Dokumentowanie własnych dokonań twórczych.
8. Profesjonalne prezentowanie własnych poglądów i dokonań twórczych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego. (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2002 r.)