E-Dziennik
Rzeźba

  • Treści nauczania

1. Środki wyrazu artystycznego i posługiwanie się nimi w rzeźbie.
2. Świadome konstruowanie i komponowanie płaszczyzny oraz bryły w oparciu o wyobraźnię i studia z natury; twórcza inspiracja otoczeniem.
3. Wykorzystywanie różnych dziedzin wiedzy (plastycznej, technicznej i innej) do formowania przestrzeni.
4. Rzeźba i płaskorzeźba. Mała forma rzeźbiarska.
5. Forma a temat w rzeźbie.
6. Podstawowe techniki rzeźbiarskie - m.in. z gliny, gipsu, metalu, kamienia, drewna, materiałów różnych.
7. Podstawowe sposoby wykończenia rzeźby - uszlachetnianie i utrwalanie.
8. Warsztat rzeźbiarski - narzędzia, urządzenia; bezpieczeństwo i higiena pracy.
9. Wykorzystywanie rzeźby w innych dziedzinach artystycznych.

  • Osiągnięcia uczniów

1. Kreatywne myślenie i działanie, wyrażanie własnych poglądów artystycznych.
2. Świadome posługiwanie się językiem plastycznym w rzeźbie.
3. Znajomość podstaw warsztatu rzeźbiarskiego; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
4. Dokonywanie analizy różnorodnych zjawisk artystycznych i logiczne ich wiązanie w tworzeniu dzieła rzeźbiarskiego.
5. Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności we własnych działaniach artystycznych z zakresu rzeźby.
6. Dokumentowanie własnych dokonań twórczych.
7. Profesjonalne prezentowanie własnych poglądów i dokonań twórczych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego. (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2002 r.)