E-Dziennik
Programy nauczania - przedmioty artystyczne w LP

 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PLASTYK

Opis zawodu
Kształcenie w zawodzie plastyk odbywa się w szkołach plastycznych w specjalnościach:
1. Fotografia.
2. Marketing dzieł sztuki.
3. Reklama wizualna.
4. Techniki graficzne.
5. Techniki rzeźbiarskie.
6. Techniki renowacyjne:
1) renowacja elementów architektury,
2) renowacja mebli i wyrobów snycerskich,
3) renowacja witraży.
7. Techniki scenograficzne:
1) charakteryzacja i stylizacja,
2) modelatorstwo i dekoratorstwo.
8. Formy użytkowe:
1) artystyczny druk sitowy,
2) ceramika,
3) dekorowanie wnętrz,
4) jubilerstwo,
5) lutnictwo,
6) meblarstwo,
7) metaloplastyka,
8) projektowanie zabawek,
9) snycerstwo,
10) szkło artystyczne i witraż,
11) techniki malarskie i pozłotnicze,
12) tkanina artystyczna,
13) wyroby unikatowe.

LICEUM PLASTYCZNE

Cele nauczania
1. Przygotowanie do statusu odbiorcy i twórcy dziedzictwa kulturowego.
2. Wyposażenie uczniów w wiedzę oraz umiejętności manualne i warsztatowe w zakresie kształconych dziedzin sztuk plastycznych.
3. Rozbudzanie twórczej i refleksyjnej postawy wobec siebie i świata, wartości estetycznych, etycznych i innych.
4. Pobudzanie aktywności intelektualnej, kształtowanie postaw kreatywnych, zainteresowań i zamiłowań w tworzeniu szeroko pojmowanej kultury plastycznej.
5. Rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości plastycznej uczniów poprzez własną aktywność twórczą oraz poznawanie najwybitniejszych osiągnięć sztuki.
6. Wyrabianie umiejętności wnikliwej i wrażliwej obserwacji natury.
7. Kształtowanie umiejętności interpretowania, wartościowania oraz świadomego korzystania z szeroko pojętych zjawisk z zakresu sztuki.
8. Pogłębienie zainteresowań uczniów poprzez poszukiwanie wiedzy, zdobywanie doświadczeń, działania innowacyjne i eksperymentalne.
9. Stwarzanie warunków dla twórczego rozwoju oraz indywidualnej artykulacji plastycznej osobowości ucznia, do integrowania wiedzy plastycznej zdobywanej na wszystkich przedmiotach artystycznych.
10. Kształtowanie wrażliwości na świat i ludzi w oparciu o ogólnoludzkie wartości moralne, etyczne i estetyczne zawarte w dziełach sztuki.
11. Rozwijanie sprawności i umiejętności poprzez stosowanie uniwersalnych metod posługiwania się środkami artystycznymi i technologicznymi.
12. Systematyczne ukazywanie kultury i tradycji jako podstawy ciągłości sztuki światowej i narodowej oraz czynnika ich twórczych przemian.
13. Ukazywanie uczniom różnych funkcji sztuki - estetycznej, poznawczej, użytkowej, emocjonalno terapeutycznej, religijnej.
14. Inspirowanie uczniów do aktywności twórczej, udziału w różnych formach konfrontacji artystycznych.
15. Podejmowanie działań promujących uczniów aktywnych i szczególnie uzdolnionych.
16. Stwarzanie profesjonalnych warunków do dalszego kształcenia, w szczególności na studiach plastycznych.

Opis kwalifikacji absolwenta
W wyniku kształcenia absolwent powinien:
1) twórczo kreować dzieła sztuki, świadomie posługując się językiem plastycznym w wyrażaniu indywidualnej osobowości artystycznej,
2) profesjonalnie korzystać z wiedzy oraz umiejętności warsztatowych w zakresie kształconych dziedzin sztuk plastycznych, w szczególności rysunku i malarstwa oraz nauczanej specjalności zawodowej (sztuki stosowanej) przy realizowaniu własnych projektów oraz projektów zleconych,
3) posiadać znajomość terminów i pojęć z zakresu sztuk pięknych i technik sztuk plastycznych oraz profesjonalnie korzystać z wiedzy z różnych źródeł, w tym najnowszych (m. in. z Internetu),
4) biegle czytać i sporządzać dokumentację projektową i wykonawczą (realizacyjną) w zakresie wyuczonych dziedzin sztuk plastycznych,
5) profesjonalnie stosować w praktyce zasady techniczne i technologiczne związane z wykonywaniem zawodu plastyka wyuczonych specjalności (sztuki stosowanej),
6) umiejętnie i racjonalnie organizować własny warsztat pracy, współpracować w grupie (zespole) pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za całość realizowanego projektu,
7) profesjonalnie korzystać z różnych źródeł informacji technicznej i technologicznej oraz z zakresu krytyki i historii sztuki,
8) przestrzegać i stosować obowiązujące przepisy prawne, w tym z zakresu prawa autorskiego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadać podstawy wiedzy z zakresu regulacji prawnych związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego,
9) posiadać umiejętność chronologicznego przeglądu dziejów sztuki i dokonywania charakterystyki poszczególnych epok, stylów i kierunków, a także dokonania analizy cech twórczości wybitnych artystów, w szczególności współczesnych,
10) umiejętnie dokonywać analizy strukturalnej, formalnej, artystycznej i estetycznej dzieł sztuki - w tym własnych - pod względem stylu, gatunku, materii itp.,
11) umiejętnie formułować sądy, opinie i oceny w oparciu o własne kryteria wartości artystycznych,
12) profesjonalnie prezentować i konfrontować własne poglądy i dokonania twórcze oraz umiejętnie je dokumentować,
13) aktywnie uczestniczyć w życiu artystycznym - w szczególności plastycznym,
14) dbać o własny rozwój, podnosić kwalifikacje i aspiracje, dążyć do kształcenia i zdobywania wyższych stopni zawodowych,
15) dostrzegać wkład dziedzictwa kulturowego regionu w kulturę ogólnopolską i europejską,
16) znać podstawowe zasady regulujące gospodarkę rynkową, w szczególności dotyczące możliwości prowadzenia własnej działalności gospodarczej (artystycznej),
17) stosować w życiu zasady i normy etyczne kultury życia społecznego i etosu zawodowego.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego.

(Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2002 r.)