E-Dziennik
Historia sztuki
  • Treści nauczania

1. Terminy i pojęcia z zakresu sztuk pięknych.
2. Gatunki oraz techniki sztuk plastycznych.
3. Chronologia i charakterystyka epok, stylów i kierunków w zakresie sztuk plastycznych.
4. Twórczość wybranych artystów.
5. Dzieło sztuki na tle uwarunkowań historyczno-kulturowych.
6. Zależność dzieła sztuki i zjawiska artystycznego od uwarunkowań topograficznych, mistrza lub szkoły, centrów sztuki, dziedzictwa kulturowego regionu.
7. Mecenat artystyczny i jego wpływ na kształt dzieła artystycznego.
8. Najważniejsze muzea i zbiory dzieł sztuki w Polsce i na świecie.

  • Osiągnięcia uczniów

1. Znajomość terminów i pojęć z zakresu sztuk pięknych, w tym m.in. gatunków i technik sztuk plastycznych.
2. Profesjonalne dokonywanie chronologicznego przeglądu dziejów sztuk plastycznych i przedstawianie charakterystyki poszczególnych epok, stylów i kierunków, m.in. pod kątem treści i środków plastycznych.
3. Dostrzeganie i charakterystyka podstawowych cech twórczości wybitnych artystów i szkół artystycznych.
4. Wykazywanie oddziaływań na dzieło sztuki mistrza, szkoły, wiodących ośrodków artystycznych, centrów sztuki czy uwarunkowań topograficznych.
5. Wiązanie dzieła sztuki i zdarzeń artystycznych z uwarunkowaniami historyczno-kulturowymi i ośrodkami kulturotwórczymi.
6. Znajomość pojęcia mecenatu artystycznego i jego wpływu na kształt dzieła.
7. Profesjonalne analizowanie strukturalnej i formalnej treści dzieła sztuki pod względem stylu, gatunku i materii.
8. Znajomość podstawowych tematów i treści dzieł sztuki. Umiejętność określania związków pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki.
9. Dokonywanie krytycznej oceny dzieła lub zjawiska w sztuce pod względem artystycznym i estetycznym.
10. Umiejętność analizy porównawczej dzieł, stylów i kierunków na podstawie wybranych przykładów.
11. Świadome formułowanie sądów, opinii i ocen w oparciu o własne kryteria wartości artystycznych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego. (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2002 r.)