E-Dziennik
Rekutacja do 4-letniego Liceum Plastycznego

IV-letnie Liceum Plastyczne w Zakopanem
ogłasza nabór na rok szkolny 2017/2018
dla absolwentów gimnazjum

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej liceum jest nieprzekroczenie 17 roku życia oraz świadectwo ukończenia gimnazjum. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego z przedmiotów artystycznych. Czteroletnie Liceum Plastyczne daje wykształcenie plastyczne, wykształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego oraz umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

SZKOŁA NIE PROWADZI NABORU ELEKTRONICZNEGO!

Szkoła prowadzi kształcenie w zakresie specjalności artystycznej:

Formy rzeźbiarskie - snycerstwo

Formy użytkowe - lutnictwo artystyczne

Formy użytkowe - meblarstwo artystyczne

Techniki graficzne - projektowanie graficzne

 

Wymagane dokumenty:

- Podanie o przyjęcie kandydata do Szkoły, Kwestionariusz Osobowy Ucznia na specjalnym druku (dostępne na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie ZSP),
- 3 zdjęcia opisane czytelnie (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
- kserokopia Odpisu Aktu Urodzenia,
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w tego typu szkole,
- kserokopia świadectwa ukończenia klasy 2 gimnazjum,
- zaświadczenie z macierzystej szkoły (poświadczone pieczęcią szkoły) z wykazem ocen za I-półrocze kl. 3 gimnazjum z uwzględnieniem oceny z zachowania,
- kserokopie dokumentów potwierdzających inne osiągnięcia ucznia (dyplomy, zaświadczenia itp.),
- świadectwo ukończenia szkoły (oryginał) oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, należy dostarczyć w ciągu 3 dni od daty otrzymania,
- karta zdrowia ucznia (dotyczy osób, które zdały egzamin wstępny i zostały przyjęte do Szkoły),

- Opinia lub orzeczenie  z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli dziecko było badane)

- podanie o przyjęcie do internatu,

ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
z dnia 13 maja 2015 r.
w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania pobierz

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
- zgoda na udział ucznia w zajęciach z religii/etyki,
- zgoda na udział ucznia w zajęciach z WDŻWR

 Dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły w terminie: od 1 marca 2017 r. do 31 maja 2017 r.

Kandydatów zapraszamy do odwiedzania szkoły w dowolnym terminie:  od poniedziałku do piątku w godz.: 9:00-14:00

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY: 11 KWIETNIA 2017 r.

Termin egzaminu:

Egzamin wstępny (część praktyczna i teoretyczna) odbędzie się dnia 2 czerwca 2017 r. o godz. 8.45 w budynku szkoły przy ulicy Kościeliskiej 35 w Zakopanem.

Na egzamin praktyczny należy przynieść: blok A-3, ołówki, farby (plakatowe lub akrylowe), paletę, pojemnik na wodę, pędzle.


Dodatkowo każdy z kandydatów zobowiązany jest w dniu egzaminu wstępnego do przedstawienia własnych prac (rysunek + malarstwo). Kandydat może również przedstawić swoje prace z zakresu ceramiki, rzeźby, fotografii.

Egzamin obejmuje:

Część I; egzamin z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej.

Kryterium oceniania;
rysunek - max 20 pkt,
malarstwo - max 20 pkt,
kompozycja przestrzenna - max 20 pkt.

Część II; sprawdzenie zainteresowań (w formie ustnej lub pisemnej) wybraną dziedziną sztuki i zjawiskami kulturalnymi,

Kryterium oceniania;
ocena celująca - 20 pkt,
ocena bardzo dobra - 18 pkt,
ocena dobra - 15 pkt,
ocena dostateczna - 10 pkt,
ocena dopuszczająca - 2 pkt

Za część I i II egzaminu wstępnego kandydat może uzyskać max 80 pkt


W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc uwzględniane będą  także oceny z zajęć ogólnokształcących i inne osiągnięcia uczniów  wymienione na świadectwie szkolnym  oraz wyniki uzyskane  w trybie zewnętrznego  systemu oceniania. 

1) liczba punktów uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym: od 0 do 100 pkt

2) oceny z I półrocza z języka polskiego, historii, matematyki i sztuki:
- za celującą - 20 pkt
- za bardzo dobrą - 18 pkt
- za dobrą - 15 pkt
- za dostateczną - 10 pkt
- za dopuszczającą - 2 pkt


3) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 5 pkt

4) osiągnięcia artystyczne, sportowe i inne - od 1 do 6 pkt

5) osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego - 1 pkt

6) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny) - 3 pkt

Do klasy I  Liceum Plastycznego zostają przyjęci uczniowie, którzy z egzaminu wstępnego uzyskali najwyższą ilość punktów.

Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego - 12 czerwca 2017 r., godz. 12.00

Osoby nieprzyjęte do szkoły zobowiązane są do odbioru złożonych dokumentów do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone. 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły przy ul. Kościeliskiej 35,
tel.: 018 201 24 63 w godz. 9.00 - 14.00
e-mail:zsp2@zakopane.biz.pl lub http://www.zsp-kenar.pl