E-Dziennik
Regulamin

ORGANIZATOR
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM

PATRONAT
MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

REGULAMIN

Dziś wydaje się, że drzeworyt - najstarsza technika graficzna - ustępuje miejsca innym technikom. Z pewnością stało się tak między innymi za sprawą modnych ostatnio technik komputerowych. Dlatego też organizatorzy chcąc „uratować” od zapomnienia drzeworyt, postanowili zaprosić młodych twórców z całego świata do wzięcia udziału w drugim już Międzynarodowym Triennale Drzeworytu Zakopane 2010. Konkurs skierowany jest do młodych artystów (uczniów gimnazjów i liceów), którzy kontynuują naukę technik rzeźbiarskich i innych dyscyplin plastycznych. Organizatorzy Międzynarodowego Triennale Drzeworytu Zakopane 2010 mają nadzieję, iż dzięki konkursowi wielu młodych twórców zainteresuje się tą szlachetną i trudną dyscypliną grafiki warsztatowej. Pamiętając o wielkich zasługach, jakie wniósł do współczesnego drzeworytu polskiego swoją twórczością Władysław Skoczylas, artysta i wieloletni pedagog Szkoły Przemysłu Drzewnego (obecnie Zespołu Szkół Plastycznych), pragniemy na nowo odkrywać  najstarszą technikę graficzną w tym konkursie, jak również w kolejnych jego edycjach. I Międzynarodowe Triennale Drzeworytu Zakopane 2006 spotkało się z dużym zainteresowaniem młodych twórców. Na konkurs wpłynęło 500 prac z 14 krajów, w tym z Białorusi Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Danii, Egiptu, Estonii, Indonezji, Kanady, Kazachstanu, Litwy, Rosji, Słowenii i Polski. Serdecznie Państwa zapraszamy do obejrzenia nagrodzonych i wyróznionych prac w I Międzynarodowym Triennale Drzeworytu Zakopane 2006, które umieściliśmy na szkolnej stronie internetowej: http://www.zsp-kenar.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs przeznaczony jest dla młodych twórców (uczniów gimnazjów i liceów plastycznych). Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach wiekowych: A, B, C

A: uczniowie gimnazjów (wiek: 13-15 lat)
B: uczniowie klas młodszych liceum (wiek: 16-18 lat)
C: uczniowie klas starszych liceum ( wiek: 19 - 20 lat)

2. II Międzynarodowe Triennale Drzeworytu Zakopane 2010 to konkurs, którego przedmiotem są prace wykonane na papierze w technice drzeworytu wzdłużnego lub sztorcowego, powstałe w latach 2008 - 2010, nieeksponowane dotychczas na wystawach międzynarodowych i stanowiące własność autora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyeliminowania prac obrażających moralność, uczucia religijne i narodowe. Każdy artysta może nadesłać dowolną liczbę prac. Prace mają być nieoprawione, bez szyb, zewnętrzny format papieru nie może przekraczać wymiarów: 100 x 70 cm. Na przesyłce obok adresu dodatkowo należy umieścić informację II Międzynarodowe Triennale Drzeworytu Zakopane 2010.

3. Na odwrocie każdej zgłoszonej w konkursie pracy należy trwale umocować  kartę zgłoszenia wypełnioną czytelnie (najlepiej dużymi literami) w języku polskim lub angielskim. Podpisanie karty jest równoznaczne z przyjęciem warunków uczestnictwa. Prace nie mogą być podpisane przez autora imieniem, czy nazwiskiem. Nie mogą pojawić się również żadne napisy sugerujące pochodzenie pracy. W przeciwnym razie praca zostanie zdyskwalifikowana.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania nadesłanych prac w TV, prasie oraz wykonania dokumentacji w formie biuletynów, katalogów, zapisów wideo oraz publikacji elektronicznych bez uiszczania autorom honorariów.

5. Organizator nie ubezpiecza prac ani nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu. Koszt dostarczenia oraz odesłania przesyłki pokrywa uczestnik.

6. Prace zwrócone do organizatora z powodu nieczytelnego lub błędnego podania adresu zwrotnego oraz nieodebrane w terminie przez autora będą traktowane jako prace porzucone i pozostawione do dyspozycji organizatora.

TERMINY I ADRESY

1. Prace wraz z kartami zgłoszeń będą przyjmowane do 29 października 2010 r.

Adres organizatora:


II Międzynarodowe Triennale Drzeworytu Zakopane 2010
Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara
ul. Kościeliska 35, 34-500 Zakopane

2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych zostaną odesłane.

3. Otwarcie wystawy pokonkursowej oraz uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się w grudniu 2010 roku w szkolnej galerii „Strug” (ul Kościeliska 35, 34-500 Zakopane).

4. Klasyfikacji prac na wystawę oraz przyznania nagród dokona Jury powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Skład Jury oraz data otwarcia wystawy pokonkursowej zostaną podane w terminie późniejszym na stronie internetowej szkoły: http://www.zsp-kenar.pl
Decyzje Jury są ostateczne.

5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły w terminie do końca listopada 2010 roku

NAGRODY

1. Organizatorzy ustanawiają następujące nagrody:

Nagrodę Grand Prix II Międzynarodowego Triennale Drzeworytu Zakopane 2010
I Nagrodę, II Nagrodę, III Nagrodę oraz 9 równorzędnych wyróżnień, po 3 w każdej kategorii

Laureaci Nagród: Grand Prix, I, II, III otrzymają statuetki zaprojektowane i wykonane przez uczniów i pedagogów Zespołu Szkół Plastycznych w Zakopanem oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane m. in. przez Starostę Tatrzańskiego i Burmistrza Miasta Zakopane.

2. Każdy z uczestników, którego prace zostaną zakwalifikowane na wystawę otrzyma egzemplarz katalogu.

3. Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością galerii „Strug” przy Zespole Szkół Plastycznych w Zakopanem.

download Rules and regulations (English) >>