E-Dziennik
Regulamin


I MŁODZIEŻOWE MIĘDZYNARODOWE TRIENNALE RYSUNKU ZAKOPANE 2008

  • Organizator

Zespół Szkół Plastycznych im Antoniego Kenara w Zakopanem, Miejska Galeria Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego w Zakopanem.

  • Patronat

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Centrum Edukacji Artystycznej.

  • Honorowy Patronat

 Pani Profesor Magdalena Abakanowicz

  • Wstęp

Rysunek jest sejsmografem duszy. Jego znaczenie w czasach niepohamowanego zalewu obrazów, powielanych i zwielokrotnionych przez media do granic naszej percepcji, ma charakter powrotu do źródeł. Jego pierwotna, instynktowna siła pozwala odzyskać kontakt z oryginałem i staje się próbą nawiązania osobistego dialogu z komplikacją otaczającej nas rzeczywistości. Dzięki prostocie, skupieniu i bezpośredniości środków wyrazu, jakimi się posługuje, niesie w sobie ogromny potencjał autentyzmu, odsłaniając głęboką potrzebę intymności w relacjach z naturą, historią i duchowym dziedzictwem narodów. Jego unikatowy wymiar pozwala zachować prywatność wobec szaleństwa komercji. I to gwarantuje różnorodność postaw, celów oraz bogactwo interpretacji zjawisk współczesnego świata. Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem po raz pierwszy w historii szkoły organizuje   I Młodzieżowe Międzynarodowe Triennale Rysunku Zakopane 2008. Konkurs ten przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży. Właśnie tu pod Giewontem, w sercu Tatr, gdzie tworzyły pokolenia znakomitych malarzy, rzeźbiarzy, grafików, pisarzy i kompozytorów, otwieramy forum konfrontacji i artystycznego dialogu dla młodych twórców z całego świata. To oni bowiem będą kształtować prawdziwą potrzebę obcowania z siłą obrazu, dzięki nim rysunek będzie się rozwijał jako autonomiczne medium artystycznego wyrazu.

Zapraszamy gorąco do dialogu i wymiany twórczych idei. Nulla dies sine linea!

Zygmunt Januszewski

I. Cele Konkursu

1. Poszukiwanie najnowszych tendencji twórczych, postaw artystycznych oraz osiągnięć charakterystycznych dla różnych regionów, krajów i kontynentów.

 2. Promocja utalentowanej młodzieży.

3. Umożliwienie prezentacji prac uzdolnionej młodzieży pochodzącej z różnych stron świata.

4. Inspirowanie młodych ludzi do doskonalenia umiejętności artystycznych.

5. Doskonalenie kształcenia z przedmiotów artystycznych ze szczególnym
uwzględnieniem rysunku. 

6. Wymiana doświadczeń pomiędzy młodymi twórcami oraz pedagogami z różnych stron świata.


II. Warunki uczestnictwa

1. Konkurs przeznaczony jest dla młodych twórców (w wieku 13-20 lat).

2. Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach:

I kategoria: wiek 13-15 lat /gimnazjaliści/, II kategoria: wiek 16-17 lat /młodsze klasy licealne/, III kategoria: wiek 18-20 lat /starsze klasy licealne/.

3. I Młodzieżowe Międzynarodowe Triennale Rysunku Zakopane 2008 jest konkursem otwartym, którego przedmiotem są wszelkie, unikatowe, dwuwymiarowe prace rysunkowe wykonane na tradycyjnych podłożach (np.: papier, tkanina, folia), powstałe w latach 2006-2008.

4. Każdy artysta może nadesłać maksymalnie 3 prace. Prace mają być nieoprawione, bez szyb. Zewnętrzny format papieru nie może przekraczać wymiarów: 100cm x 70cm. Prace powinny być przesłane w tubach lub pakietach, najlepiej przesyłką poleconą. Na przesyłce obok adresu dodatkowo należy umieścić informację: “I MŁODZIEŻOWE MIĘDZYNARODOWE TRIENNALE RYSUNKU ZAKOPANE 2008”.

5. Prace biorące udział w Triennale Rysunku nie mogą być wcześniej eksponowane na innych konkursach i muszą stanowić własność autora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyeliminowania prac obrażających moralność, uczucia religijne i narodowe. Prace wykonane przy użyciu technik komputerowych nie będą akceptowane !

6. Na odwrocie każdej z prac należy umieścić 8 znakowe godło składające się z liter bądź z cyfr. Do każdej pracy należy dołączyć w oddzielnej, zamkniętej kopercie kartę zgłoszenia wypełnioną czytelnie w języku polskim lub angielskim.
Wzór karty jest załączony do niniejszego Regulaminu, a także dostępny na stronie ZSP: http://www.zsp-kenar.pl.
Podpisanie karty jest równoznaczne z przyjęciem warunków uczestnictwa w Konkursie. W karcie zgłoszenia należy umieścić godło identyczne jak godło opisane na pracy, a także należy nim podpisać zamkniętą kopertę z kartą
zgłoszenia. Prace podpisane przez autora imieniem czy nazwiskiem, a także zawierające napisy sugerujące pochodzenie pracy zostaną zdyskwalifikowane.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania nadesłanych prac w TV, prasie oraz wykonania dokumentacji w formie biuletynów, katalogów, video oraz publikacji elektronicznych, bez uiszczania autorom honorariów.

8. Organizator nie ubezpiecza prac, ani nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu. Koszt przesyłki pokrywa uczestnik.

9. Prace zwrócone do organizatora z powodu nieczytelnego lub błędnego podania adresu zwrotnego oraz nie odebrane w terminie przez autora będą traktowane jako prace porzucone i pozostawione do dyspozycji organizatora.

III. Terminy i adresy.

1. Prace wraz z kartami uczestnictwa będą przyjmowanie do 15 lutego 2008 roku w budynku organizatora. O dopuszczeniu rysunków do konkursu decyduje data stempla pocztowego.

 Adres organizatora:

I Młodzieżowe Międzynarodowe Triennale Rysunku Zakopane 2008
Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara
ul. Kościeliska 35
34-500 Zakopane, Polska
tel./fax +480182012463

2. Klasyfikacji prac na wystawę oraz przyznanie nagród dokona Jury powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

3. Data obrad Jury: 5 marca 2008 r.

4. Jury Konkursu: Przewodniczący Jury:
Pan prof. Zygmunt Januszewski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Członkowie Jury: Pan prof. Jacek Szewczyk, rektor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu,
Pan prof. Mieczysław Górowski, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Pani Urszula Kenar - scenograf, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

5. Prace nie spełniające warunków regulaminowych będą odesłane.

6. Wystawa pokonkursowa odbędzie się w Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego w Zakopanem i trwać będzie od początku do końca kwietnia 2008 roku.

Organizator przewiduje eksponowanie prac nagrodzonych i dopuszczonych
do wystawy w innych miastach w kraju i za granicą.

7. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu listownie lub pocztą elektroniczną.

8. Zwrot prac nastąpi w okresie 6 miesięcy od dnia zamknięcia wystawy na koszt uczestników.

9. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do: Kuratora I Międzynarodowego Triennale Rysunku Zakopane 2008 Marka Króla-Józagi, wicedyrektora szkoły, e-mail: zsp- Musisz mieć włączoną obsługę JavaScript aby otworzyć ten adres e-mail. tel./fax. +48 18 2012463.

IV. Nagrody.

1. Organizatorzy ustanawiają następujące nagrody:
- Nagrodę GRAND PRIX I Młodzieżowego Międzynarodowego Triennale
Rysunku Zakopane 2008,
- I , II i III Nagrodę w każdej kategorii oraz
- 12 równorzędnych wyróżnień - po cztery w każdej z kategorii.
Laureaci nagród: Grand Prix, I, II i III otrzymają statuetki zaprojektowane i wykonane przez uczniów i pedagogów Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane m.in. przez Starostę Powiatu Tatrzańskiego i Burmistrza Miasta Zakopane. Laureaci 12 wyróżnionych prac otrzymają wartościowe nagrody rzeczowe ufundowane przez firmy oraz osoby prywatne wspierające finansowo Konkurs.

2. Każdy z uczestników, którego prace zakwalifikowano na wystawę, otrzyma egzemplarz katalogu oraz sprawozdanie z obrad Jury.

3. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora.